ශිෂ්‍යත්වය සමත් වී පාසල් අහිමි වූවන්ට විශේෂ පණිවිඩයක්

0
438

2021 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල මත මෙම වසරේ 6 ශ්‍රේණියට පාසල් ලබා දීමට අදාළ අභියාචනා මූලික වටයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මේ බව සඳහන් කළේ ය.

ඒ අනුව, https://g6application.moe.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිස විභාග අංකය ලබා දී අදාළ ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂා කර ගැනීමට ඉඩ සලසා ඇතැයි එම අමාත්‍යංශය වැඩිදුරට ත් පැවසීය.