වෙන්න තියෙන දේවල් කලින්ම පෙන්වන බලගතු කන්ද කුමාර ඉණාව

0
55

ඕං හර හර නාරායනේ කන්දස්වාමි මිනික්කනම් සිවාදි තෙරියදු වේලාසනේ ත්‍රී ත්‍රී මේලා සීග්‍ර සීග්‍රාන් කදිර ගුරු වේලාසනේ ස්කන්ද දේවාර්ත නමෝ වරං මයුරාසනේ සෙල්ළුම් සයලෝඩී සම්මුකාය වාවා කන්ද කදිර දේව වෛයිස්කාන් සම්මුක දේවාන් මාජීවිත රක්‍ෂන්තු වල්ලි අම්මා වට රක්‍ෂන්තු ශ්‍රී  සිලිගාඩ් ස්වාමි දිෂ්ටි හර හරාං කුන්ත්‍රාඩී සයලෝලී සංහාර ව්‍රත්තිරාය සරවන සම්මුකාය

උන්නමස්සිවාය ශ්‍රී  කන්ද කුමාර ස්වාමී ත්‍රීපුර සංහාර සංහාර සවනෝලී සව්කාය ශ්‍රී  කන්දස්වාමී නමස්සී්‍ර අඩියෙන්වා ආමුඩිත්තු අඩියෙන්වා කන්දස්වාමි ආසන වාහනෙත්වා ගුරුප්ප්‍රසාධාන කට්ටු පාරු පාරු අක්ක්‍රක් කාන්තා උපාදින්ද අමුතාක්කු සත්තු වැන්ද උෟ කන්දස්වාමී ඕඩීවා ඕඩීවා ඔරු කයිල් කංඩ කොංඩාරලීයුම් ඉරුසායිල් සන්ගුන් සිව සිව සම්මුකා ත්‍රීපුර සම්මුකා ස්වස්ති සිද්ධම් සද්ධර්ම කාලී කෝන්ඩේඩ් නමස්සිවාය. පාර්වතී කන්දස්වාමී එන්නේත් මා සීමාවං රක්‍ෂන්තු පානික්ක බ්‍රහ්ම මහාසේනා දේව වෛයිෂ්‍යාන් සර්වබය විනාසනන් දේව දිෂ්ටි නමෝ නම–

මේ මන්ත්‍රයෙන් තැඹිලි තෙල් 108 වරක් ජීවම් කර කතරගම දෙවිඳුට පහන තියා (පිරිසුදුව ඉඳ) අදහන්න. කන්දස්වාමී යම් විපතක් කරදරයක් වෙන්න තිබෙනවා නම් සීනෙන් වැඩ පෙන්නුම් කරයි. සොරුන්, සතුරන්, නයි පොළඟුන් වැනි විෂඝෝර සර්පයන්ගෙන් පවා ආරක්ෂා කරයි. මහමෙර සේ බල වඩයි, පහන තියා පහත සඳහන් ගාථා දෙක කියා පින්දෙන්න.

හේ පාර්තේය සිව පුත්ත්‍රක ද්‍රිත වාරේ

හේ කාර්කිකේය සකුනා සනදීන වෙන්දු

හේ උග්‍රතේජ හත දුර්ජන දර්ප සීහ

ස්කන්ධ මාන් කරුණය වතපාහි පාහි

ද්වා දසනයන හස්තං බ්‍රාජීතේ මේ ත්‍රිලංකා

ගෘහිත අර්ධ යෂ්ටි සංක කොන්තා සුදාකං

උදිත මයුර වාසං භාත්‍රනා දිත්‍ය තූල්පං

ප්‍රබල කදිර නාථං දේවරාජා භිවන්දේ

තුන්වරක් කියා පින්දෙන්න

තිස්ස ෆොන්සේකා

(පාරම්පරික ගුප්ත වෛද්‍ය)

0777-962623