ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙහෙයුමක්

0
34

ශ්‍රී  ලංකාවට ඩොලර් ගෙන ඒමට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කිරීමට මෙරට තරුණ තරුණියන් පියවර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී  ලංකාව මුහුණදී ඇති ඩොලර් අර්බුදය විසඳීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩසටහන Sri lanka Dollar Challenge ලෙස නම් කර ඇත.

මෙරටට නිල මාර්ග ඔස්සේ විදෙස් මුදල් එවීම දිරිමත් කිරීමට ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩසටහනට කෙනකු නිල මාර්ග ඔස්සේ විදෙස් මුදල් එවීමෙන් අනතුරුව අන් අයට විදෙස් මුදල් මෙරටට එවන ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඇරයුම් කළ හැකිය.

එසේ මෙරටට විදෙස් මුදල් එවීම පිළිබඳව ශ්‍රී  ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඡායාරූප (Screen shorts) පළ කර ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය