රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විභාගයට 2021 දී ඇත්තේ 2019 දුන් ප්‍රශ්න පත්‍රයමලු

0
12

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ පළමු පන්තියේ තුන්වැනි ශේ‍ර්ණියට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා 2021 වර්ෂයේ පැවැත්වූ විභාගයේදී ලබාදුන්නේ 2019 වර්ෂයේ සකසා තිබුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර බව රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරියෙක් අනාවරණය කළේය.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පවත්වනු ලබන තරග විභාගයේ දී ගැසට් කරන ලද විෂය නිර්දේශයට බාහිර ප්‍රශ්න ඇතුළත් කර ඇති බවත් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාම ගිය නිලධාරීන් දෙදෙනකු ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කර ඇති අතර ඔවුන් දෙදෙනා උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාව කර ඇති බවත් හෙළිවී ඇතැයි ඔහු පැවැසීය.

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට තිබූ විභාගය සඳහා සකසා තිබිණි. එය 2021 වර්ෂය සඳහාද ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවත් එමඟින් ප්‍රශ්න පත්‍ර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ටත් ඔවුන් මඟින් තවත් අයැදුම්කරුවන් අතටත් පත්වී තිබුණු බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මෙම විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම එවකට රේඛීය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා නතර කිරීමට කටයුතු කර තිබුණු නමුත් මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව නැවත එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා පත්වීම් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන