පොලිස් සුබසාධන සේවා පුළුල් කෙරේ

0
22

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සුබසාධනය පුළුල් කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන්ට දැනට ගෙවනු ලබන මාසික ගමන් වියදම් දීමනාව වැඩි කෙරෙනු ඇත. පොලිස් නිලධාරීන්ට දැනට ගෙවනු ලබන මාසික ගමන් වියදම් දීමනාව දින 14 සිට 21 දක්වා වැඩි කිරීමටත් එය 2023 ජනවාරි මස පළමුවැනිදා සිට ගෙවීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

මීට අමතරව පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා නීති ආධාර අරමුදලක් පිහිටුවීමටද කටයුතු යොදා තිබේ.

පොලිස් නිලධාරීන්ට රාජකාරිය ඉටු කිරීමේදී මුහුණ පෑමට සිදුවන නෛතික කටයුතු සඳහා නීති ආධාර අරමුදලක් පිහිටුවීමට අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇති බවත් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය. පොලිස්පතිවරයා ප්‍රමුඛ කමිටුවක් මඟින් මෙම අරමුදල මෙහෙයවන අතර එකී කමිටුවේ නිර්දේශ මත මෙම නීති ආධාර සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබාගත හැකිවන අතරම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී දක්ෂ ජනාධිපති නීතිඥ මඬුල්ලක සහයද ලබාගත හැකිය.

මේ අතර සහකාර පොලිස් අධිකාරි තනතුරින් ඉහළ තනතුරුවලට වාහන සපයා ගැනීමේදී මෙතෙක් පැවැති හිමිකාරත්වය අදාළ පොලිස් නිලධාරිට හෝ නිලධාරිනියට හෝ කලත්‍රයාට තිබීමේ මෙතෙක් පැවැති කොන්දේසිය ඉවත් කර ඇත.

තවද වසර 15ක් පැරැණි වාහන සඳහා වූ මෙතෙක් පැවැති අවසරය පොලිස් ගරාජයේ තාක්ෂණික ඉන්ජිනේරුවරයාගේ නිර්දේශය මත වසර 20ක් පැරැණි වාහනවලට අවසර ලබාදී ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කර ඇත.

කීර්ති මෙන්ඩිස්