‘ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත්’ ඇප් සේවාවේ ගෙවීම් පහසු කිරීමට ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම සමඟ ඒකාබද්ධ වෙයි

0
47

පාරිභෝගිකයන්ගේ නිවෙසටම ඔෟෂධ රැගෙන එන විප්ලවීය අන්තර්ජාල ඔසුසල වන ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකමට පහසු ගෙවීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම ඒකාබද්ධ කර තිබෙන බව කොමර්ෂල් බැංකුව නිවේදනය කරයි. මෙම ඒකාබද්ධතාවය යටතේ ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකමේ ප්‍රියතම ගෙවීමේ විකල්පය ලෙස තමන්ගේ ෆ්ලෑෂ් ඩෙබිට් කාඩ් පත හෝ ගිණුම ලියාපදිංචි කරන කොමර්ෂල් බැංකුවේ ෆ්ලෑෂ් ගිණුම් හිමියන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔෟෂධ තුණ්ඩු භාරදීම සම්පූර්ණ කිරීමේදී, මෙම ඇප් සේවාවෙන් ඔෟෂධ මිලදී ගැනීමේදී, නිවෙසටම ගෙන්වාගෙන රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේදී සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමේදී 20%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාගත හැකිවේ.

කොම්බෑන්ක් ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම වැනි දේශීය සේවාවක් භාවිත කිරීමට ෆ්ලෑෂ් හෙල්ත් ඇප් පහසුකම විසින් ගෙවීමේ පාර්ශ්වකරුවා ලෙස තෝරාගෙන තිබෙන එකම බැංකුව කොමර්ෂල් බැංකුව වේ. මෙහිදී, පාරිභෝගිකයන්ට මෙම ඇප් පහසුකමෙන් සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා තමන්ගේ ෆ්ලෑෂ් ඩෙබිට් කාඩ් පත එක් වරක් පමණක් මෙම ඇප් පහසුකමේ ලියාපදිංචි කළ යුතු අතර නැවත නැවතත් සේවා ලබා ගැනීමේදී ඩෙබිට් කාඩ් පත යළිත් ලියාපදිංචි කළ යුතු නැත.