පාසල් 25දා  ඇරෙයි

0
18

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පාසල් ආරම්භ කිරීම මේ මස 25 වැනිදා දක්වා කල් දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

එම පාසල් ආරම්භ කිරීමට හෙට (21දා) නියමිතව පැවැතියත් රට තුළ පවතින ඉන්ධන හා ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ඇති වී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය සලකා බලා 25 වැනිදා දක්වා එම නිවාඩුව දීර්ඝ කිරීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

විනීතා එම්. ගමගේ