කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් රත්නපුර ශාඛාව නව පරිශ්‍රයක විවෘත කෙරේ

0
33

පාරිභෝගිකයන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ පහසු සේවයක් සැපයීම උදෙසා කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ රත්නපුර ශාඛාව අංක 15, මහ වීදිය, රත්නපුර ලිපිනයේ අලුතින් ස්ථාපනය කර විවෘත කරන ලදී. වසර 50කට වැඩි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම පාරිභෝගික විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇත. පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා විශිෂ්ට සහ විශ්වාසවන්ත සේවයක් සැපයීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරයි. රත්නපුර නව ශාඛාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ශ්‍යාමනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සහ සන්නාම කළමනාකාර චන්දන

හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්ම මහත්මීහු සහභාගි වූහ. රත්නපුර ප්‍රදේශවාසිීන්ගේ මූල්‍ය සිහින සැබෑ කර දීමට අවශ්‍ය සහයෝගය නොමඳව සැපයීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය සේවා සැපයීමේ නව මංපෙත් විවෘත කරමින් පාරිභෝගිකයන්ට අසමසම සේවයක් සැලසීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගම අඛණ්ඩව ක්‍රියා කරයි. කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ විශිෂ්ට සේවා අත්දැකිීම අත්විඳීමට පැමිණෙන ලෙස ප්‍රදේශවාසිීන්ට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් රත්නපුර ශාඛාව ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරයි.