අද රුපියල් මිලියන 55,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

0
22

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  අද දිනයේදී රුපියල්  මිලියන 55,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙහිදී දින 91 කාණ්ඩය යටතේ රුපියල් මිලියන 25,000ක්, දින 182 හා දින 364 කාණ්ඩ යටතේ රුපියල් මිලියන 15,000ක් බැගින් වන පරිදි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් ‌කිරීමට නියමිතය.

පසුගිය සතියේ පැවැති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ‍ෙ‌වන්දේසියේදී දින 91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලිය 32.11%ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ එම කාණ්ඩයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා නියම වී තිබුණු ඉහළම පොලී අනුපාතිකය ලෙස වාර්තා විය. මීට අමතරව දින 182 හා දින 364 බිල්පත් පොලියද පසුගිය ‌වෙන්දේසියේදී වාර්තාගත ලෙසින් 31.01%ක් හා 29.87%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබිණි.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා