බළන්ගොඩ බස් ධාවනය අඩකින් අඩුවෙලා

0
15

බළන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ සියලුම මාර්ගවල ධාවනය කෙරුණු ශ්‍රී  ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ අඩකට වැඩි ප්‍රමාණයක ධාවනය ඇනහිට ඇති බව මගී ජනතාව සඳහන් කරති.

ටයර් නොමැතිව ශ්‍රී  ලංගම බස් රථ ධාවනය නතර වී ඇති අතර ඉන්ධන නොමැතිව පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය අඩු වී ඇතැයි ජනතාව කියති. මේ හේතුවෙන් මගී ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටිති. ඇතැම් මාර්ගවල ලංගම බස් රථ එකක් හෝ ධාවනය නොවන බව ජනතාව කියති.

බළන්ගොඩ _ නලින්ද වලේබොඩ