ලෝක වෙළෙඳ පොළේ බොර තෙල් මිල වෙනස් වෙයි

0
1413

ලෝක වෙළෙඳ පොළේ බොර තෙල් මිලෙහි අඩුවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව, බොර තෙල් බැරලයක මිල වාර්තා වූයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 104.84ක් ලෙස ය.

එය අමෙරිකානු ඩොලර් 2.26ක අඩුවීමකි.