ජුනි මාසයේ උද්ධමනය 54.6%ක්

0
77

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ථාවට අනුව ලොව ඉහළම උද්ධමනයක් සහිත රටවල් ලැයිස්තුවේ 9 වැනි තැනට ශ්‍රී  ලංකාව පත්ව තිබේ. මෙම ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී  ලංකාව ඉදිරියෙන් ලෙබනනය, සිම්බාබ්වේ, සුඩානය, වෙනිසියුලාව, සිරියාව, තුර්කිය, ආර්ජන්ටිනාව හා සුරිනාමි යන රටවල් ස්ථාන ගතවී ඇත. කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මඟින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 39.1හි සිට 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 54.6ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මෙලෙස ඉහළ යෑම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ මාසික ඉහළ යෑම් හේතු විය. ඒ අනුව, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 57.4හි සිට 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 80.1 දක්වා ඉහළ ගිය අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවැති සියයට 30.6හි සිට 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 42.4 දක්වා ඉහළ ගියේය.

2022 ජුනි මාසයේදී කො.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සියයට 12.80ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන් පිළිවෙළින්, සියයට 6.81කින් සහ සියයට 5.99කින් ඉහළ යෑම මේ සඳහා හේතු විය. ආහාර කාණ්ඩය තුළ 2022 ජුනි මාසයේදී, නැවුම් මත්ස්‍ය, එළවළු, පාන්, සහල් සහ කිරිපිටි මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය. තවද, ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රවාහන පෙට්රල්, ඩීසල්, පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු, ආපනශාලා සහ හෝටල්, අධ්‍යාපනය ද්විතීයික අධ්‍යාපනය සඳහා වන උපකාරක පන්ති ගාස්තු සහ නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ වෙනත් ඉන්ධන නඩත්තු/පිළිසකර කිරීම් සහ එල්.පී. ගෑස් යන උප කාණ්ඩයන්හි අයිතමවල මිල ගණන් ඉහළ ගියේය.

එමෙන්ම, වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවැති සියයට 14.2හි සිට 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 18.4 දක්වා ඉහළ ගියේය. ආර්ථිකයේ යටිදැරි උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවැති සියයට 28.4හි සිට 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 39.9 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 10.2හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 13.3 දක්වා ඉහළ ගියේය.

නුවන් බඹරැන්දගේ, ළහිරු ධනංජය පෙරේරා