කොමර්ෂල් බැංකුව තවත් සිසු දරුවන් 7,600කට සෙත සලසමින් තවත් තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාර 4ක් පරිත්‍යාග කරයි

0
54

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් සිදුකරන ප්‍රමුඛතම ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් වන පාසල්වලට තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ තවත් පාසල් 4ක් සඳහා අංග සම්පූර්ණ තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ලබාදී තිබෙන අතර ඒ තුළින් ප්‍රායෝගිකව තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයයන් ඉගෙන ගනිමින් තවත් සිසු දරුවන් 7,600කට පමණ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදාවී තිබේ.  

කොමර්ෂල් බැංකුවේ සමාජ සත්කාරක භාරය විසින් මේ දක්වා මෙම වැඩසටහන මඟින් දිවයිනේ පාසල් 243ක් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාර පරිත්‍යාග කර ඇත.

තිඹිරිගස්කටුවේ මුදළි¾දු ඩේවිඩ් මෙන්ඩිස් මහා විද්‍යාලය, මීගමුවේ බෝලවලාන නිමල මරියා මහා විද්‍යාලය, මීගමුවේ හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය සහ ගම්පොළ දේවි බාලිකා විද්‍යාලය යන පාසල් සඳහා මෙවර කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් මෙම තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාර පරිත්‍යාග කර තිබේ. මෙම පාසල්වල තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික විෂය අනිවාර්ය විෂයක් ලෙස උගන්වන අතර බැංකුව විසින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ජාතික පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ සිසුන්ගේ ඩිජිටල් ඉගෙනුම් අපේක්ෂාවන් නැංවීම සඳහායි.

මෙම විද්‍යාලවල තිබූ පරිගණක විද්‍යාගාර නවීකරණය කරමින් පුළුල් කිරීම සඳහාත්, පරිගණක, පුටු, මේස, ප්‍රින්ටර්, ප්‍රින්ටර් මේස සහ මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් ලබාදීම සඳහා බැංකුව විසින් මෙහිදී මුදල් ආයෝජනය කර ඇත.

මුදළි¾දු ඩේවිඩ් මෙන්ඩිස් මහා විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් 2,100ක්, බෝලවලාන නිමල මරියා මහා විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් 1,200ක්, හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් 4,000ක්, ගම්පොළ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් 300ක් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හැදෑරීමට ලියාපදිංචි වී තිබේ. මෙම පාසල්වල 01 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට 13 වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන අතර 06 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට අනිවාර්ය විෂයක් ලෙස තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය උගන්වයි. බැංකුව විසින් මෙම විද්‍යාගාර පරිත්‍යාග කිරීමට පෙර මෙම සිසු දරුවන්ට මෙම විෂය ඉගෙනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොතිබිණි.