ආර්ථිකයේ සෑම අංශයකම පසුබෑමක්

0
10

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ 2022 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 1.6කින් පහළ ගියේය. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්ත කටයුතු සියයට 4.7කින් පහළ යෑම සහ කෘෂි කාර්මික කටයුතු සියයට 6.8කින් පහළ යෑම බලපා ඇති බව මහ බැංකුව ප්‍රකශ කළේය. මෙම අංශවල කඩාවැටීමට ප්‍රධාන වශයේ රට තුළ ඇති ඉන්ධන අර්බුදය හා විදුලි අර්බුදය ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑ හේතු වේ.  කෙසේ වුවද, සේවා කටයුතු සියයට 0.7ක ආන්තික වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. මේ අතර භාණ්ඩ හා සේවා මත අය කරන බදු අඩු කළ පසු සහනාධාර 1.7%කින් පහළ ගියේය.

තවද, සේවා වියුක්ති අනුපාතිකය 2021 සිවුවන කාර්තුවේදී  වාර්තා වූ සියයට 4.6 සිට 2022 පළමු කාර්තුවේදී සියයට 4.3 දක්වා පහළ ගියේය. ශ්‍රම බළකා සහභාගීත්ව අනුපාතිකය 2021 තෙවැනි, සිවුවන කාර්තුවේදී වාර්ථා වූ සියයට 49.5 සිට 2022 පළමු කාර්තුවෙදී සියයට 51.2 දක්වා ඉහළ ගියේය.

නුවන් බඹරැන්දගේ