අගමැතිගෙන් කැසිනෝ යෝජනාවක්

0
34

කැසිනෝ විධිමත් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

දැනට කැසිනෝ ව්‍යාපාරයේ නිරත ආයතනවලින් විධිමත් පරිදි අදාළ බදු අය කර ගැනීම සඳහා මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙරට කැසිනෝ නියාමනය කිරීම සඳහා 2010 අංක 17 දරන කැසිනෝ ව්‍යාපාර පනත සහ 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත මඟින් විධිවිධාන පනවා තිබේ.

2010 අංක 17 දරන කැසිනෝ ව්‍යාපාර පනත යටතේ මෙරට කැසිනෝ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දිය යුතු වුවද එම පනතේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නියෝග මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත.

ඒ හේතුවෙන් මේ දක්වා කිසිදු කැසිනෝ ව්‍යාපාරයකට එම පනත යටතේ බලපත්‍ර නිකුත් කර නොමැත.

ඒ අනුව, දැනට කැසිනෝ ව්‍යාපාරයේ නිරත ආයතන වෙතින් විධිමත් පරිදි අදාළ බදු අය කර ගැනීම අපහසු වී ඇත.

ඊට පිළියමක් ලෙස 2010 අංක 17 දරන කැසිනෝ ව්‍යාපාර පනත යටතේ නියෝග නිකුත් කිරීමටත් 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතට යෝග්‍ය සංශෝධන හඳුන්වා දීමටත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ.

සවනි ශේශාධි, තාරක සම්මාන්