වසර 62කදී උද්ධමනය වැඩි වුණ හැටි

0
183

1960 වර්ෂයේදී ඍණ 1.54ක්ව පැවති උද්ධමනය 1960 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා වසර 62ක කාලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වී ඇති බව අන්තර්ජාතික දත්ත සංඛ්‍යා ලේඛනවලින් හෙළි වෙයි.

අදාළ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව, 1983 වර්ෂයේ සිට 2009 දක්වා යුද්ධය පැවැති කාලය තුළ ද මෙරට උද්ධමනය පැවැතී ඇත්තේ ද මේ වන විට පවතින උද්ධමනයට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයකිනි.

2015 වසරේ සිට 2019 දක්වා කාලය තුළ මෙරට උද්ධමනය අඩු ප්‍රතිශතයක් පෙන්වා ඇති බව ද එම දත්ත හා සංඛ්‍යා ලේඛනවලින් පැහැදිලි වන අතර 2020 වසරේදී එම අගය 6.15%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ වන විට මෙරට උද්ධමනය 39.1%ක ප්‍රතිශතයක පවතින අතර මෙරට ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත සැසඳූ විට එම මිල දර්ශකය මත පදනම්ව මෙම වසරේ මැයි මාසය වන විට මෙරට සමස්ත උද්ධමනය සියයට 45.3ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ, මැයි මාසයේ පැවති සියයට 39.1හි සිට ජූනි මාසයේදී සියයට 54.6ක් දක්වා උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇති බව ය.