ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩි ම උද්ධමනය ජූනි මාසයේ

0
189

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 39.1හි සිට 2022 ජූනි මාසයේදී සියයට 54.6ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මෙලෙස ඉහළ යාම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහි ම අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ මාසික ඉහළ යාම් හේතු වී ඇත.

ඒ අනුව, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 57.4හි සිට 2022 ජූනි මාසයේදී සියයට 80.1 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 30.6හි සිට 2022 ජූනි මාසයේ දී සියයට 42.4 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

2022 ජූනි මාසයේ දී කො.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සියයට 12.80ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර, ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහි ම අයිතමවල මිල ගණන් පිළිවෙළින්, සියයට 6.81කින් සහ සියයට 5.99කින් ඉහළ යාම ඊට හේතු වී තිබේ. ආහාර කාණ්ඩය තුළ 2022 ජූනි මාසයේ දී, නැවුම් මත්ස්‍ය, එළවළු, පාන්, සහල් සහ කිරිපිටි මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැවසීය.

තව ද, ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රවාහන (පෙට්‍රල්, ඩීසල්, පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු), ආපන ශාලා සහ හෝටල්, අධ්‍යාපනය (ද්විතීයික අධ්‍යාපනය සඳහා වන උපකාරක පන්ති ගාස්තු), සහ නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ වෙනත් ඉන්ධන (නඩත්තු/පිළිසකර කිරීම් සහ එල්.පී. ගෑස්) යන උප කාණ්ඩයන්හි අයිතමවල මිල ගණන් ද ඉහළ ගොස් ඇත.

එමෙන් ම, වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 14.2හි සිට 2022 ජූනි මාසයේ දී සියයට 18.4 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ, ආර්ථිකයේ යටිදැරි උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 28.4හි සිට 2022 ජූනි මාසයේ දී සියයට 39.9 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 10.2හි සිට 2022 ජූනි මාසයේ දී සියයට 13.3 දක්වා ඉහළ ගිය බව ය.