අද පැයක විදුලි කප්පාදුවක්: හෙට සිට විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
496

අද දිනයේදී (ජූනි 12) පැයක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, හෙට (ජූනි 13) සිට ජූනි 19 වන දා දක්වා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව ය.

ඒ අනුව, ජූනි 15 වන දා සිට ජූනි 18 වන දා පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන අතර ජූනි 13 වන දා ද පැය 2යි විනාඩි 15ක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව, ජූනි 13 වන දා ද පැය 2යි විනාඩි 15ක කාලයක් ද ජූනි15 වන දා සිට ජූනි 18 වන දා පැය 2යි විනාඩි 15ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනු ඇත.

ජනක රත්නායක මහතා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ, ජූනි 14 වන දා සහ ජූනි 19 වන දා පැයක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන බව ය.