ගවයින් සහ බැටළුවන්ගේ ගුඩුස්වලට නවසීලන්තය බදු ගහන්න යයි

0
1156

බැටළුවන් සහ ගවයින් මුදා හරින වාතය (burps) වෙනුවෙන් බද්දක් ක්‍රියාවට නැංවීමට නවසීලන්තය සැලසුම් සකස් කර තිබේ.

ඒ, එරට හරිතාගාර වායු මූලාශ්‍ර අතරින් වැඩි ම ප්‍රතිශතයක් බැටළුවන් සහ ගවයින් මුදා හරින වාතය බවට අනාවරණය වීම හේතුවෙනි.

ඒ අනුව, සත්වයින් නිකුත් කරන මීතේන් වායුව වෙනුවෙන් සත්ව හිමිකරුවන්ගෙන් බද්දක් අය කරන පළමු රට බවට නවසීලන්තය පත්වනු ඇත.

නවසීලන්තයේ ජනගහනය මිලියන 5ක් වන අතර, ගවයින් මිලියන 10ක් සහ බැටළුවන් මිලියන 26ක් එරට වාසය කරන බව ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

නවසීලන්තයේ මීතේන් වායුවෙන් 50%ක ප්‍රතිශතකයක් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් හරහා සිදුවන බව හඳුනා‌ගෙන තිබේ.