ශ්‍රී ලංකාවට ණය දෙන්න ලෝක බැංකුවෙන් කොන්දේසියක්

0
842

නිසි සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වන තුරු ශ්‍රී ලංකාවට නව මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට සැලසුම් නොකරන බව ලෝක බැංකුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලෝක බැංකුව මේ බව සඳහන් කර ඇත.

එම බැංකුව සඳහන් කරන්නේ, තමන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් බව ත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ අනෙකුත් සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සහය දැක්වීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බව ත් ය.

ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ, දිළිඳු ජනතාව සඳහා සහන ලබාදීම, ගොවීන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය සහන ලබා දීම සඳහා රජයට උපකාර කිරීමට කලින් අනුමත කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල යළි සූදානම් කරමින් සිටින බව අදාළ නිවේදනය මගින් ලෝක බැංකුව වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.