අද දිනයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් බෙදා හරින ස්ථාන

1
1102

අද (මැයි 23) ගෑස් බෙදා හැරීමේ සැලැස්ම ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ අනුව, නියෝජිතයින් 394 දෙනෙකුට අද දිනයේ ගෑස් බෙදා හැරීමට නියමිත ය.

එම සැලැස්ම පහතින් දැක්වේ.

1 COMMENT

Comments are closed.