වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
39

කෘෂි කර්මාන්තයට ආදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට, බිම් සකස් කිරීමට, 

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා උදේ 06.58ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.54ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා දහවල් 11.05ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.17ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට,

–              මැයි මස 23 වැනි සඳුදා උදේ 10.02ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 24 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා දහවල් 11.05ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.17ට උතුර බලා සුබයි.

වගා කටයුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළව වැව්, පොකුණු, ඇළවේලි, ළිං ආදී විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 23 වැනි සඳුදා උදේ 10.02ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාව ආශි්‍රතව වී වගාවට අමතරව විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට ඇතැම් ප්‍රදේශවල කටයුතු කර ඇති බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා උදේ 06.58ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 23 වැනි සඳුදා උදේ 10.02ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.07ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව වනාන්තර කෙටීම සඳහා,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.54ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව වී වගා කිරීමට, අදාළව සීසෑම සඳහා,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.54ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.54ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

වී වැපිරීමට,

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

ගොයම් පැළ සිටුවීමට,

ද              මැයි මස 24 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.54ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 23 වැනි සඳුදා උදේ 10.02ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 24 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.51ට උතුර බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ පලා වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ, දඬු ආදිය සිටුවීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.54ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

වැල් ආශි්‍රතව හටගනු ලබන විවිධ එළවළු, පලතුරු, අල වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට,

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.07ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 23 වැනි සඳුදා උදේ 10.02ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 10.02ට උතුර බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි වගා කිරීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 06.05ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.17ට උතුර බලා සුබයි.

විවිධ මල් වර්ග වගා කිරීමට අදාළව විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 05.53ට උතුර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, කැරට්, බීට්, නෝකෝල්, රාබු ඇතුළු ඒ ආශි්‍රත විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

පොල් පැළ සිටුවීම ඇතුළු ඒ ආශි්‍රත විවිධ කටයුතු ඇරඹීමට,

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

රටලූනු, රතුලූනු ආශි්‍රත විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා උදේ 07.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

තේ වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 07.31ට උතුර බලා සුබයි.

දෙහි, ‍ෙදාඩම් ඇතුළු විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 26 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 07.31ට උතුර බලා සුබයි.

බටු, මිරිස් බණ්ඩක්කා, වම්බටු, තක්කාලි ඇතුළු ඒ ආශි්‍රත විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට,

–              මැයි මස 20 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 21 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.37ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 22 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.54ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 25 වැනි බදාදා උදේ 08.31ට උතුර බලා සුබයි.

අම්බලන්තොට  නෝනාගම රුහුණු මහා භද්‍රකාලි අම්මාන් දේවාලයේ

දේවගැති රූපසිංහ වෙද මහතා

0777497099