සෙලාන් බැංකුව තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේදී ඇගැයීමට ලක්වේ

0
44

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, පසුගියදා පැවැති තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේදී බැංකු කාණ්ඩයේ දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරී සංගමය ssociation of Chartered Certified Accountants Sri Lanka ACCA මඟින් මෙම සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරන ලදී.

‘Connecting the Possibilities’ යන තේමාව යටතේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද සෙලාන් බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව, විනිවිදභාවය සහ වගවීම යන මූලික ගුණාංග ඒකාබද්ධ කරමින් තම පාර්ශ්වකරුවන් වෙනුවෙන් තිරසර වර්ධනයක් ළඟා කරදීම හා ධනය උත්පාදනය කිරීම සඳහා බැංකුව දරන උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් මූලික අවධානයක් යොමුකරයි. වගකිවයුතු ආයතනික පුරවැසියකු වශයෙන් සෙලාන් බැංකුවේ මූලික ඉලක්කය වන්නේ, තම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග වැඩිදියුණු අතරම පරිසරයට ඇතිවන බලපෑම අවම කරමින්, ප්‍රජා සත්කාර ඔස්සේ තමන් සිදුකරන සමාජ මෙහෙවර තවදුරටත් පුළුල් කිරීමය.

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේදී, වගවීම හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධ  මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවී සිටින සමාගම් හා ආයතන ඇගැයීමට ලක් වේ. තිරසර වාර්තාකරණය යනු, වර්තමානයේදී සුවිශාල වැදගත්කමකින් යුත් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක Sustainable Development Goals SDGs) ළඟා කරගැනීම සඳහා වැදගත්වන ප්‍රධානතම සාධකයකි. වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේ නිර්ණායක ගෝලීය වශයෙන් සැලසුම් කර ඇත්තේ වාර්තාකරණයේ විනිවිදභාවය ඇගැයීමට ලක්කිරීම ඉලක්ක කරගෙනය. එමෙන්ම එය තිරසාරත්ව වාර්තාකරණය සම්බන්ධ Global Reporting Initiative(GRI) මාර්ගෝපදේශවලටද අනුකූල වේ’