කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරිශක්ති’ වැඩසටහන වෙතින් බණ්ඩාරවෙල සහ දෙණියායේ තේ වගාකරුවන්ට සහයෝගය

0
45

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දියත් කර තිබෙන නවතම ‘දිරිශක්ති’ අගය දාම සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් බණ්ඩාරවෙල සහ දෙණියාය ප්‍රදේශවල තේ වගාකරුවන්ගේ සමිති හතරක් නියෝජනය කරන තේ වගාකරුවන් 532 දෙනකුට මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදී තිබේ.

ග්‍රාමීය අගය දාමයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ තිරසාරත්වය වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන මෙම වැඩසටහන මඟින් නව තාක්ෂණය හ¾දුන්වාදීමට සහ කුඩා තේ ගොවීන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය දැනුම ලබාදීමට මූලිකත්වය ගෙන තිබිණි. 

මීට අමතරව බැංකුවේ බණ්ඩාරවෙල සහ දෙණියාය ශාඛා ඔවුන්ගේ කෘෂිකාර්මික සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඒකක (AMFU) සහ බැංකුවේ සංවර්ධන ණය දෙපාර්තමේන්තුව (DCD)සමඟ ඒකාබද්ධව මෙම ප්‍රදේශවල තෝරාගත් තේ වගාකරුවන්ගේ සමිති සඳහා පස හාරන යන්ත්‍ර හතරක් පරිත්‍යාග කරන ලදී.

මෙම උපකරණ හිමි වූ සමිති අතර වූ දෙණියායේ PARCIC කාබනික තේ සමිතිය, තමන් නිපදවන කාබනික පොහොර යොදා තේ පැළ රෝපණය කරන අතර එම වගාකරුවන්ගේ තේ දලු කාබනික තේ ක්ෂේත්‍රයෙහි පුරෝගාමියකු වන මහාචාර්ය පියසේන අබේගුණවර්ධන මහතාට අයත් මොරවක අහිංසා තේ කර්මාන්ත ශාලාවට සපයනු ලැබේ. 

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරිශක්ති’ අගය දාම සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් මීට පෙර කොක්කඩිචෝලෙයි සහ මඩකළපුවේ පාරම්පරික සහල් නිෂ්පාදකයන් සහ ගොවීන්, මුලතිව්හි සතුන් ඇතිකිරීමේ සමුපකාර සමිතියට අනුබද්ධ කිරි ගොවීන්ගේ අගය දාමය සහ මුල්ලියාවලෙයි ප්‍රදේශයේ කිරි ගොවීන් කණ්ඩායමක් ප්‍රතිලාභ ලැබීය.