උසස් ලෙස විභාග ජය ගන්න  සරස්වතී යන්ත්‍ර රාජයා

0
394

මෙම යන්ත්‍රය කුඩා අයට මෙන්ම ලොකු අයටද ඕනෑම අන්දමේ ඉගෙන ගැනීමකට ප්‍රත්‍යක්ෂ මාහැඟි යන්ත්‍රයකි. විභාගවලට සූදානම් වන දරුවනගේ මතක ශක්තිය, ධාරණ ශක්තිය ඇති කර විභාගවලින් උසස් ලෙස ජය ලබන්න පිහිටවන යන්ත්‍රයකි මහා සරස්වතී යන්ත්‍ර රාජයා.

යන්ත්‍රය සාදා ගන්නා අයුරු :- පළමුව තඹ පත් ඉරුවක් ගෙන යන්ත්‍රය ශාස්ත්‍රානුකූලව දිග පළල සිටින සේ සකස් කර ගෙන ඉන් පසුව පුර පක්ෂයේ බුධ දිනක උදේ 6-7ත් අතර යෙදෙන බුධ හෝරාවෙන් නැඟෙනහිර දෙස බලා ඇඳගන්න. එසේ ඇඳගත් යන්ත්‍රය කහ දියරයෙන් සෝදා ගතයුතුය. ඉන් පසු පිරිසුදු නිවෙසක කාමරයක් තුළ කුඩා මණ්ඩපයක් තනා ගන්න. (කාමරය බාහිර කරදරවලින් තොර නිහඬ තැනක් වියයුතුය) මණ්ඩපය ඇතුළේ නැඟෙනහිරට මුහුණලා ජප කිරීමට හැකි වන සේ මල් බුලත් තටුවක් තනා ගන්න. (මෙයට මිනිසුන් පරිහරණයට ගන්නා පුටු සුදුසු නැත) මල් බුලත් තටුවට පහත සඳහන් දේ අවශ්‍යය.

බුලත් 9, රිදී පඬුරක් ඇතුළුව පඬුරු 9, සුදු නෙලුම් මල් ඇතුළුව මල් වර්ග 9, කැවිලි වර්ග 9, පලතුරු 9, සුදු පාට රෙදි තුන් රියනයි. පිරිසුදු පොල් තෙල් පහන් 3, එළඟිතෙල් ටිකක්, මී පැණි ටිකක්, විළඳ, කපුරු, හඳුන්කූරු, පිනිදිය, සුදු හඳුන්, දුම් ඇල්ලීමට ‘කට්ටකුමන්ජල්’ කුඩු කාලක් පමණ ගත යුතුය.

මාන්ත්‍රිකයා පස් පවින් තොර පිරිසුදු කෙනෙක් විය යුතු අතර ජප කාලය ඇතුළත පලා, පිළිහුඬු කරවල වර්ග අනුභව නොකළ යුතුවේ. ඔහු පළමුවෙන් නා පිරිසුදු වී යන්ත්‍රය ඇඳගත් බුධ දිනයේම රාත්‍රි 8-9ත් අතර යෙදෙන බුධ හෝරාවෙන් නැඟෙනහිර දෙස බලා මැතිරීම ආරම්භ කර යුතුය.

මල් බුලත් පුටුවේ පුද පූජා සුදුසු අයුරින් තබන්න. තැඹිලි ගෙඩියක් සෝදාගෙන ඇස්ස ගසා ඒ පිට යන්ත්‍රය තැබිය යුතුයි.

නමෝ සර්ව භෛරව දේවතාවුනි. මා රක්ෂන්තු යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර ඖෂධ සිංදුරන් කරෝනිති නමාමි

යන කුඩා මන්ත්‍රයෙන් ප්‍රථමයෙන් මල් බුලත් තටුවටත් යන්ත්‍රයටත් 54 වරක් කට්ටකුමන්ජල් දුම් අල්ලන්න.

නැවත මන්ත්‍ර ප්‍රාණයෙන් 21 වරක් මතුරන්න. ඊළඟට සරස්වතී දිෂ්ටිය 108ක් වරක් දිෂ්ටි කරන්න. අනතුරුව ජීවම් මන්ත්‍රය 1000 වරක් පුරවන්න. නැවතද ප්‍රාණ කර 21 වරක් පලිප්පු මන්ත්‍රයෙන් දුම් දෙන්න. රත්රන් සුරයක දමා කරේ පමණක් පලඳා ගන්න.

මන්ත්‍ර ප්‍රාණය :- ඕං ඕං හ්රිං හ්රිං හ්රිං යන්ත්‍ර ප්‍රාණ මන්ත්‍ර  ප්‍රාණ සර්ව ආජීව ජීව ඒස්වාහ– ඕං මන්ත්‍ර ප්‍රාණ යන්ත්‍ර ප්‍රාණ තන්ත්‍ර ප්‍රාණ ඔෟෂධ ප්‍රාණ දිෂ්ටි දිෂ්ටි ඒස්වාහ– ඊස්වර අණින් නම– මහේස්වර අණින් නම–

සරස්වතී දිෂ්ටිය

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං සුවඳ සරස්වතී සිරියාදේවි මාගේ ඉසට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං ශ්රියාරාම සරස්වතී සිරියාදේවි මාගේ නළලට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං ශ්රි නාරායන සරස්වතී ශ්රියාදේවී මාගේ නේත්‍රයට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං ශ්රියා බුද්ධ සරස්වතී ශ්රියා දේවි මාගේ මුඛයට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං ශ්රි මුණි දේවී සරස්වතී ශ්රියා දේවී මාගේ දෙවුරට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං විද්‍යාධර සරස්වථී ශ්රියා දේවී අම්මා මාගේ හඳුන් පතට දිෂ්ටි වැටී වර වර නම–

ඕං ශ්රිං ශ්රිං ශ්රිං වං වං සර්වාංගේට ආවේශ ධරණ සරස්වතී ශ්රියා දේවී මාගේ බඳට

යන්ත්‍ර ජීවම :- ඕං පුණ්ඩ දේව සරස්වතී ත්‍රිභු වයිප්‍ර කලණම් ක්‍රං කිංඩ රුව පාල සරස්වතී පාඩතී ශ්රියා දේවී මා කෙරේ දිෂ්ටි දිෂ්ටි වර වර නම– ඕං කෛ විප්‍ර කෛප්‍ර සරස්වතී අම්මා වාවා ඕං ඩිර්ග නාරේල් වඩ කොංඩු ප්‍රම්මා ප්‍රකා ඩේල් අම්මා වර වර ඒශ්ව– ඕං ඉන්ද්‍රප්පේ රාඩි චන්ද්‍ර ප්‍රේරාඩි සුල සුර්ග පේරාඩි ධාරණී පාඩතී අම්මි ප්‍රවාල දේව සරස්වතී යන්ත්‍ර ජීව ජීව ජීවය නම– (1000 වරයි)

දිෂ්ටිය

ඕං සුර වර නාරායනේ ගිනි සැර ඉඩතුං ශර ගුරුළු මන්ත්‍රකාලී යන්ත්‍ර දිෂ්ටි වර වර තම්බිරානේ හර හර සර්ව යන්ත්‍ර දිෂ්ටි වර වර ඔඩ්ඩි තම්බිරානේ කදිර පුර වල්ලි අම්මා සිව ගුරු සිව නාරායනේ නම– (108 වරයි)

ප්‍රාණ මන්ත්‍රය :-

ඕං ජීවප්‍රාණ අජීවප්ප්‍රාණ භූතප්‍රාණ අභූතප්‍රාණ ප්‍රාණ ඒස්වාහ– (108 වරයි)

පුට මන්ත්‍රය :-

ඕං නමෝ හඳුන්මල් දේවතාවා අහස බැලීය. අහස මතුරන්නේය. පොළොව බැලීය. පොළොව මතුරන්නේය. මුහුද බැලීය. මුහුද මතුරන්නේය. සක්වළ බැලීය. සක්වළ මතුරන්නේය. අදත් ඒ යන්ත්‍ර දේවීන් වහන්සේ පුටකළ මතුළෙමි. ඒ ආඥාවෙන් ආනුභාවයෙන් අදත් මේ යන්ත්‍ර දේවීන් නාන්සේ පුට පුට ඒස්වා– (21 වරයි)

පලිප්පු මන්ත්‍රය :-

ඕං නමෝ යන්ත්‍ර දිස්ටි මන්ත්‍ර දිෂ්ටි ජීව දිෂ්ටි වර වර ඒස්වාහ– – ඕ නමෝ මන්ත්‍ර ජීව යන්ත්‍ර ජීව ඊහ– ජීව ගරුඩ– ජීව වර වර ඒස්වාහ– – ඕං නමෝ බුද්ධානු භාවයෙන් ජීව ධම්මානු භාවයෙන් ජීව ජීව ඒස්වාහ– ඕං නමෝ යන්ත්‍ර පලිප්පුව මන්ත්‍ර පලිප්පුව ජීව ප්‍රාණ පලිප්පුව වර වර ඒස්වාහ– (108 වරයි)

 ජේ‍යාතීර්වේදී

හෙක්ටර් ප්‍රේමදාස

ගංගොඩ, රඹුක්කන

0713845321