සිහින පලාපල

0
188

ගල් පිළිම, කැටයම් ඇති විහාරස්ථානයක් සිහිනයෙන් දැකීම,
ස්ථිරසාර දියුණුවකට පත් වේ. බලාපොරොත්තු සඵල වේ.
සිහිනයෙන් දිවුල් ගෙඩි දැකීම,
විශාල ධන ලාභයකට හේතු වනු ඇත. ප්‍රීතියත් වාසනා පත් උදාවේ.
කුණුරොඩු එකතු කරන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම,
ලෙඩ රෝග ඇති වීමක් පෙන්නුම් කරයි.
සිහිනයෙන් ශරීරය ගැසෙන ආකාරය, ගැස්සෙන ආකාරයක් සිදුවීම,
භූත ‍ෙදා්ෂයක් නිසා ඇති වූ බියක් පෙන්නුම් කරයි.
වංගු සහිත පාරවල් සිහිනයෙන් දැකීම,
මෙමඟින් ජීවන ගමනේ කරදර පෙන්නුම් කරයි.

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල
විශ්ලේෂක
පී.කේ. ගුණසිංහ
0784522622