“රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවන්න මුදල් අච්චු ගහන්න වෙයි. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්වීමටවත් සංචිත නෑ” – මහ බැංකු අධිපති

0
429

“සතියකට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමටවත් අවශ්‍ය සංචිත දැන් අපි ළඟ නැතැ”යි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, “රජයේ ආදායම් මදි නම් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා මුදල් අච්චු ගහන්න වෙනවා. මහ බැංකුවට ඒ ක්‍රියාවලියට යන්න වෙනවා. ඒක ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ,” යනුවෙනි.

“රජයේ ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනේ. පඩි ගෙවීමට නොහැකියාවක් නැහැ. රුපියල් කියන එක මහ බැංකුවෙන් ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක පාලනයක් ඇතුව දෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කරන බදු වැඩිකරලා ආදායම් වැඩිකර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඉක්මනින් යන්න ඕනේ.”