ගැටුමෙන් පසු  තැනින් තැන…

0
67

ගෝඨාගෝගම ගිනි තැබූ ස්ථාන පිරික්සයි

පසුගිය 09 වැනිදා ගෝඨාගෝගම ගිනි තැබූ ස්ථාන පිළිබඳ පරීක්‍ෂා කිරීමට හා ඒ පිළිබඳ ඉදිරි පරීක්‍ෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ගැනීමට පැමිණි පොලිසිය මැර කණ්ඩායම් ගිනි තබා විනාශ කළ ස්ථානයන්හි මැනීම් කටයුතු කරන අයුරු.

ඡායාරූපය:- සරත් කුමාර