භූමි තෙල් ටිකට ත් සීමා දමයි

0
868

භූමි තෙල් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අලෙවි අංශය විසින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

එම චක්‍රලේඛයට අනුව එක් පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා දිනකට නිකුත් කළ හැකි උපරිම භූමි තෙල් ප්‍රමාණය ලීටර් 5ක් පමණි.

කෙසේ වෙතත්, ධීවර කර්මාන්තයේ නියුතු වූවන් සඳහා භූමිතෙල් නිකුත් කිරීමේදී ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරනු ලබන ලිපියක් ලබා‌ගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය භූමි තෙල් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.