මැයි 1 සහ 3 විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ: මැයි 2 සහ 4 කාල සටහන මෙන්න

0
932

කම්කරු දිනය යෙදී ඇති මැයි 1 සහ රාමසාන් දිනය යෙදී ඇති මැයි 3 යන දෙදින විදුලිය කප්පාදු නොකරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, මැයි 2 වන දින සහ 4 වන දින විදුලිය කප්පාදු කරන බව එම මණ්ඩලය පැවසීය.

ඒ අනුව, එම දිනවල විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන ආකාරය දැක්වෙන කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.