වගා කටයුතු ඇරැඹීමට  සුදුසු නැකැත්

0
110

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට, බිම් සකස් කිරීමට

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 01 වැනි ඉරිදා උදේ 10.35ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

–             මැයි මස0 5 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.08ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට අදාළව පැළ වර්ග සිටුවීමට

–            අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.08ට උතුර බලා සුබයි.

වගා කටයුතුවලට අදාළව මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළ වැව්, ළිං, පොකුණු, ඇළවේලි ආදිය සෑදීම සඳහා,

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 07.23ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 01 වැනි ඉරිදා උදේ 10.35ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු, හේන් ආශ්‍රිත වී වගාවට අමතරව විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට ඇතැම් ප්‍රදේශවල කටයුතු යොදා ඇති බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–             අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 01 වැනි ඉරිදා උදේ 10.35ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.08ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිතව වී වගා කිරීමට අදාළව සී සෑම සඳහා

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිතව වී වගා කිරීම වෙනුවට වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට

–             අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 01 වැනි ඉරිදා උදේ 10.35ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වී වැපිරීම සඳහා

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

ගොයම් කැපීම පෑගීම සඳහා

 –           අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–             අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.43ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වී සහ වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග ගබඩා කිරීමට

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගා කිරීමට

–             අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීම සඳහා

–             මැයි මස 01 වැනි ඉරිදා උදේ 10.35ට දකුණ බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා උදේ 7.00ට සහ දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.08ට උතුර බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ පලා වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ දඬු ආදිය සිටුවීමට

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 6.20ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ කරල් ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට

–             අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.20ට උතුර බලා සුබයි.

–              අප්‍රේල් මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.28ට උතුර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වැල් ආශ්‍රිතව හටගනු ලබන විවිධ එළවළු, පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට සුදුසු බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, රාබු, නෝකෝල්, කැරට්, බීට්, රට කජු ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.34ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

පොල් වගා කිරීමට අදාළ ඒ ආශ්‍රිත විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              අප්‍රේල් මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.42ට උතුර බලා සුබයි.

කහ, ඉඟුරු වගා කිරීමට

–              මැයි මස 02 වැනි සඳුදා උදේ 06.34ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

බටු, මිරිස් ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ එළවළු වගා කිරීමට, බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

දෙහි, ‍ෙදාඩම්, අන්නාසි, කුරුඳු, කෝපි ආදී විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට අදාළ බිම් සකස් කිරීමට පැළ වර්ග සිටුවීමට

–             මැයි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              මැයි මස 04 වැනි බදාදා උදේ 08.01ට උතුර බලා සුබයි.

අම්බලන්තොට  නෝනාගම රුහුණු මහා භද්‍රකාලි අම්මාන් දේවාලයේ

දේවගැති රූපසිංහ වෙද මහතා

0777497099