කැබිනට් ඇමතිකම්වල දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරුන් මෙන්න

0
758

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 17 දෙනෙක් අද (අප්‍රේල් 18) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් පහතින් දැක්වේ.