අති ප්‍රබල පොකුරු යෝගයක්

0
117


අස්වැන්න තුන් ගුණයකින් වැඩි කර දෙන අති ප්‍රබල පොකුරු යෝගයක් මෙම අප්‍රේල් 18දා සඳුදා ප.ව. 2.56ට උදාවෙයි.ජේ‍යාතිෂයේ සඳහන් පොකුරු යෝග යෙදෙන දිනවල වගා කටයුතු සිදු කිරීම තුළින් තම භෝගයේ අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමට අපේ පැරැන්නෝ ක්‍රියා කළහ. මෙම පොකුරු යෝගයක් පවතින දිනක සිටුවන ඕනෑම භෝගයකින් අස්වැන්න තුන් ගුණයක් ලැබෙන බව ජේ‍යාතිෂයේ සඳහන්වේ. 

මා, පුවපල්, විසා, අනුර, මුල, පුවසල, සුවන සියාවස, රේවතී යන නැකැතක් පවතින සඳුදා දිනක මීන, මිථුන, සිංහ රාශියක් උදාව පවතින විට එළඹෙන ශනි හෝරාවක මෙම ප්‍රබල යෝගය යෙදේ. 

මෙකී පොකුරු යෝගයට අවශ්‍ය ජේ‍යාතිෂමය කරුණු සම්පූර්ණ වන සුවිශේෂී දිනයක් මෙම අප්‍රියෙල් මස 18 දිනයේ උදාවනු ඇත. 

මෙදින විසා නැකැත උදාව පවතින සඳුදා දිනයකි. ප.ව. 2.05 සිට ප.ව. 4.01 දක්වා සිංහ රාශිය උදාව පවතී. 2.01 සිට 3.01 දක්වා ශනි හෝරාව පවතී. ශනි හෝරාවේ පළමු පංචමය අත්හැරිය විට ශුභ වන කාලය ප.ව. 2.13. ප.ව. සිට 03.01 දක්වාවේ. මෙකී කාලය තුළ ප.ව. 2.56ට සිංහ රාශියේ පුෂ්කර අංශකය උදාව පවතී. 

එබැවින් 2022ක් වූ අප්‍රේල් මස 18 වැනි සඳු දින ප.ව. 2.56ට නැඟෙනහිර දිශාව බලා තම භෝගයන් සිටුවීම ශුභදායකවේ.

කොළඹ ජිනරතන කාර්මික විද්‍යාලයේ ජේ‍යාතිෂ පාඨමාලාවේ උපදේශක 

ජානක මල්ලිකාරච්චි

(ජේ‍යාතිර් විද්‍යා – කැලණිය වි.වි.)

071-8309862