මිනිපේ දක්ෂ ග්‍රාමසේවා නිලධාරිනියන් තුන්දෙනා

0
37

හසලක – සුනිල් ඉහළගෙදර

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල කරා පැමිණෙන සේවාලාභීන්හට වඩාත් ඵලදායී හා ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් මිනිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල 48ක් සම්බන්ධ කරගෙන පවත්වනු ලැබූ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල තරගයේදී ප්‍රථම ස්ථානය කේ. පී. ජී. එස්. අනුරුද්ධිකා (939- උඩයාගල වසම), දෙවන ස්ථානය බී. ජී. චම්පිකා (උඩවෙල වසම) සහ තෙවන ස්ථානය ඩබ්ලිව්. එම්. ඩබ්ලිව්. ජී. වත්සලා දිනුෂි ආරියරත්න (945- බැබිය වසම) යන මහත්මීන් හිමිකර ගත්හ.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් නුවන් සී. හේමකුමාර මහතාගේ උපදෙස් මත පරිපාලන ග්‍රාමනිලධාරි ඩී. එම්. කුමාර දිසානායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් මෙම තරගයේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරන ලදී.