මැදවච්චියේ සිගරැට්ටුවක් රු. 100යි

0
150

මැදවච්චිය – ගයාන් 

මැදවව්චිය නගරයේ වෙළෙඳසල්වල දුම්වැටි මිලත් රජයෙන් ඉහළ දැමීමටත් පෙර වෙළෙඳසල් හිමියන් හිතු මතේ ඉහළ දමා ඇති බව දුම්වැටි පාරිභෝගිකයෝ කියති. 

මේ දිනවල පාලන මිල ඉවත දමා රුපියල් 100ක මුදලට දුම්වැටි අලෙවි කිරීමට මැදවච්චිය නගරයේ දුම්වැටි අලෙවිකරුවන් කටයුතු කරමින් සිටියි. 

රජය දුම්වැටි සඳහා පාලන මිලක් ලෙස දුම්වැටි වර්ග අනුව රුපියල් 70ත් 75ත් අතර මිලක් ලබාදී ඇත. 

නීති උල්ලංඝනය කරමින් කළු කඩ හිමියන් ජනතා මුදල් කොල්ලකෑම නවතා දැමීමට ආණ්ඩුව වග බලාගත යුතු බව දුම්වැටි පාරිභෝගිකයෝ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළහ.