බේරුවල මහජන පුස්තකාලය නවීකරණයෙන් පසු විවෘත වෙයි

0
160

මතුගම – වසන්ත කුමාර

බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ අලුත්ගම මහජන පුස්තකාලය රුපියල් ලක්ෂ 180ක් වැයකර නවීකරණය කර දෙවැනි ශේ්‍රණියේ පුස්තකාලයක් ජනගත කිරීම පසුගිය 29 වැනිදා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති මේනක විමලරත්නගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදුකෙරුණු මෙම උත්සවයේදී බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ ඇති පුස්තකාල නවයක් සඳහා පොත් ලබාදීම, මෙවර ශිෂ්‍යත්වය සමත් ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට පොත් බෙදාදීම සහ ගැබිනි කතුන්ට උපකරණ බෙදා දීද සිදු කෙරිණි.