දෘශ්‍යාබාධිතයන්ගේ ගී රසවින්දන වැඩසටහන

0
151

උඩුබද්දාව – කේ. රාජපක්ෂ 

උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ සිටින දෘශ්‍යාබාධිතයන් සහ මහවැව ක්‍රිවිරාජ දෘශ්‍යාබාධිත පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ගී රස වින්දන වැඩසටහනක් දුම්මලසූරිය සරසවිපාය උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්විණි. 

දෘෂ්‍යාබාධිතව සිටින පිරිස අගයමින් ඔවුනොවුන්ගේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම මෙහි අරමුණ බව උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරිනියක් පැවසුවාය. 

උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති රාජ් සිසිර කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ වැඩසටහනට උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් එන්.පී.සී. රේණුකා මිය, ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරිනි ප්‍රියන්ති ජයතිලක මිය, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරි පී.ආර්.ටී.බී. දිසානායක මහතා, උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා නිලධාරිනි නිරෝෂිකා ඒකනායක මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් එක්ව සිටියහ. 

උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබිණි.