අද පැය 12ක විදුලි කප්පාදුවක්

0
15


තාරක සම්මාන්

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අද (1දා) පැය 12ක විදුලි කප්පාදුවකට අවසර ලබා දී තිබේ. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමට මෙලෙස එම සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.