වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
57

කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළව වගා කටයුතු ඇරඹීමට බිම් සකස් කිරීමට,

–    අප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, 11.49ට සහ දවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

වටිනාකමකින් පරිසරයට හිතකමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

වගා කටයුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළව වැව්, පොකුණු, ළිං, ඇළවේලි ආදී විවිධ කටයුතු ඇරඹීමට 

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට, දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 6.20ට සහ දහවල් 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව වනාත් කෙටීම බිම් සකස් කිරීමට

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.35ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–   මාර්තු මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 06 වැනි බදාදා උදේ 09.19ට උතුර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු හේන් ගෙවතු ආශ්‍රිතව වී වගාවට අමතරව විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට ඇතැම් ප්‍රදේශවල කටයුතු යොදා ඇති බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–   අප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 02 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 09.22ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට, දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි.

–   අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට සහ දහවල් 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 06 වැනි බදාදා උදේ 09.19ට උතුර බලා සුබයි. 

කුඹුරු ආශ්‍රිත වී වගා කිරීමට සී සෑම සඳහා 

–    මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට සහ දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිත වී වැපිරීමට හෝ ඇතැම් ප්‍රදේශවල  මුංඇට ඇතුළු විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීම සඳහා 

දඅප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට සහ දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

ගොයම් කැපීම පෑගීම සඳහාද කුඹුරු ආශ්‍රිතව ඇතැම් ප්‍රදේශවල මුං ඇතුළු වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග වගා කර අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා

–    මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 10.16ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ය සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 02 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 09.22ට දකුණ බලා සුබයි. අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට සහ දහවල් 12.04.ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට සහ උදේ 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. අප්‍රේල් මස 06 වැනි බදාදා උදේ 09.16ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතිදා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි.

වී සහ ධාන්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට සහ උදේ 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–   මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 02 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 09.22ට දකුණ බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ පලා වර්ග වගා කිරීමට, බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ, දඬු ආදිය  සිටුවීමට,

–    මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 07.49ට උතුර බලා සුබයි.

–    අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරඹීමට

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.16ට, දහවල් 11.49ට, දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතිදා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උදේ 07.49ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට, අදාළව බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට,

–    මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් 06 මස වැනි බදාදා උදේ 09.19ට, උතුර බලා සුබයි. 

–   අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට, දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

වැල් ආශ්‍රිතව හටගනු ලබන විවිධ එළවළු, පලතුරු, අල වර්ග වගා කිරීමට සුදුසු බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට 

–    මාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට සහ දහවල් 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කහ, ඉඟුරු වගා කිරීමට බිම් සකස් කිරීම ඇතුළු සියලුම විවිධ කටයුතු සඳහා

–    අප්‍රේල් මස 02 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 09.22ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට සහ දහවල් 11.41ට, නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, කැරට්, බීට්, නෝකෝල්, රටලූනු, රතුලූනු, රටකජු ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ වගා කටයුතු ඇරඹීමට 

දමාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පන්තිදා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ වගාවන් සඳහා බිම් සකස් කිරීමට පැළ සිටුවීමට 

දඅප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 11.41ට උතුර බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.47ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

පොල් පැළ සිටුවීමට අදාළ විවිධ කටයුතු සඳහා 

දමාර්තු මස 31 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 01 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.36ට සහ දහවල් 12.01ට උතුර බලා සුබයි. 

දඅප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට සහ දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි.

තේ වගා කිරීමට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරඹීමට 

දඅප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 09.16ට දහවල් 11.41ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

ගෙවතු වගාවට අදාළ විවිධ  එළවළු වර්ග වගා කිරීමට බිම් සකස් කිරීමට

–    අප්‍රේල් මස 03 වැනි ඉරිදා උදේ 06.10ට, දහවල් 11.49ට සහ දහවල් 12.04ට දකුණ බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 04 වැනි සඳුදා උදේ 06.20ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 06 වැනි බදාදා උදේ 09.19ට උතුර බලා සුබයි. 

–    අප්‍රේල් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පන්තිදා උදේ 10.16ට සහ දහවල් 11.48ට උතුර බලා සුබයි.