‘ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උලෙළ – 2020’ විශිෂ්ට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් අයැදුම්පත් කැඳවයි

0
13

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රාජ්‍ය මට්ටමින් අගයනු පිණිස තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍යාංශය ‘ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල _ 2020’ පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට ඇත. ඒ සඳහා අයැදුම් කරන්නැයි තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට හා ජනමාධ්‍යවලට ආරාධනා කරයි.

සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා තෝරාගනු ලබන්නේ 2020-01-01 සිට 2020-12-31 දක්වා ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ට දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටය. 

මීට අමතරව ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කළ ජනසන්නිවේදන දායකත්වය අගයමින් ජනමාධ්‍යවලටද සම්මාන ප්‍රදානය කෙරේ. 

ජනාධිපති ක්‍රීඩා රන් සම්මාන 34ක් ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියට www.moys.gov.lk  පිවිසීමෙන් අයැදුම්පත සහ අදාළ සියලු විස්තර ලබාගත හැකිය. අයැදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනය 2022 අප්‍රේල් 7 එදින පෙ.ව. 4.00ට හෝ ඊට පෙර  [email protected] විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සභාපති, ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය, අංක 9 පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07 ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ ගෙනැවිත් භාරදීමට පිළිවන.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කේ.ඩී.එන්. එම්. දේශප්‍රිය මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 0768347376/0112680276 අමතන්න.