අද සිට පැය 13ක් විදුලිය කපයි

0
90

තාරක සම්මාන්

අද (මාර්තු 31) දිනයේ පැය 13ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අවසර ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව A, B, C, D, E,  සහ F කලාප සඳහා පැය 3ක කාලයක්: අලුයම 3.00 සිට අලුයම 6.00 දක්වා පැය 4ක කාලයක් මධ්‍යහ්න 12.00 සිට සවස 4.00 දක්වා  සහ පැය 6ක කාලයක් සවස 6.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

G, H,I,J  සහ K කලාප සඳහා පැය 3ක කාලයක් : මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 සිට අලුයම 3.00 දක්වා පැය 4ක කාලයක් උදෑසන 8.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා සහ පැය 6ක කාලයක් සවස 4.00 සිට රාත්‍රි 10.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම ර්ථී,ශ්‍රී ,අ සහ  ඉ  කලාප සඳහා පැය 3ක කාලයක් : අලුයම 3.00 සිට අලුයම 6.00 දක්වා පැය 4ක කාලයක් මධ්‍යහ්න 12.00 සිට සවස 4.00 දක්වා සහ පැය 6ක කාලයක් සවස 6.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත. T, U, V  සහ W කලාප සඳහා පැය 3ක කාලයක් මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 සිට අලුයම 3.00 දක්වා පැය 4ක කාලයක්, උදෑසන 8.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා සහ පැය 6ක කාලයක් සවස 4.00 සිට රාත්‍රි 10.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය. තවද M, N, O, X,Y  සහ Z කලාප සඳහා පැය 3.30 ක කාලයක් අලුයම 5.30 සිට උදෑසන 9.00 දක්වා සහ පැය 2ක කාලයක් සවස 4.00 සිට සවස 6.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.