රට සල්ලිවලට වැඩි ගණන් දෙන අයට මහ බැංකුවෙන් වැට

0
17


අමිල අබේරත්න, ළහිරු ධනංජය පෙරේරා

විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු ලබාදෙන විනිමය අනුපාතයට වඩා ඉහළ විනිමය අනුපාතයක් ලබාදීම ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව මඟින් පෙරේදා (28දා) සිට තහනම් කර තිබේ.

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව මහ බැංකුව විසින් එම තහනම පනවා ඇත. විදේශ මුදල් ඉහළ අනුපාතයන්ට ගනුදෙනු කරන්නේ නම් එලෙස මුදල් හුවමාරු කරන ආයතනවල බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සිදුවන බවද මහ බැංකුව දැනුම් දෙයි. එලෙස ඉහළ අනුපාතයන්ට අනුව යමකු මුදල් හුවමාරු කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙසද මහ බැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.  යම් මුදල් හුවමාරු කරන්නකු විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකුවකට වඩා ඉහළ විනිමය අනුපාතයක් ලබාදෙන්නේ නම් ඔවුන්ගේ බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බවත් එවැනි අක්‍රමිකතාවක් සිදුවන්නේ නම් 0112398523, 0112398827, 0112477375, 0112398568 යන දුරකථන අංකවලට හෝ [email protected] යන ඊමේල් ලිපිනයට දන්වන ලෙසත් මහ බැංකුව විසින් මෙරට මහජනතාව වෙත දැනුම් දීමක් කරයි.