මැර දේශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා

0
10


ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ

     මැර දේශපාලනය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එවැනි ප්‍රකාශයක් සාගර කාරියවසම් මහත්තයා කරලා තියෙනවා නම් එය වැරදි ප්‍රකාශයක් කියලායි මම කියන්නේ. 

අප දේශපාලනය කළ යුත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීවයි. ගහ මරාගෙන දේශපාලනය කරන්න බැහැ. අප අන්මත ඉවසගෙන විරුද්ධවාදීන් සමඟත් සාමකාමීව දේශපාලනය කළ යුතුයි. 

අප පක්ෂය කිසිවිටකත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ලෙස මෙරට දේශපාලනයක් කරලා නැහැ. මැර දේශපාලනයට අප සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. 

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය