පරාජය දැක වියරු වැටී කළ ප්‍රකාශයක්

0
16


පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි 

උදය ගම්මන්පිල

නුදුරු අනාගතයේ පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අත්වන අන්ත පරාජය දැක වියරු වැටී සිටින අයකුගෙන් මීට වඩා වැඩි ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකියි. 

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය