කුවේට් ඩිනාරයේ අගය රු. 1000 පනී

0
67

රුපියල බාල්දු වීම හමුවේ කුවේට් ඩිනාර් 1ක අනුරූපිත වටිනාකම රු. 1000 සීමාව අද ඉක්මවා ගියේ ය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය අනුපාත අනුව අද දිනයේ කුවේට් ඩිනාරයක අනුරූපිත අගය රු. 1006.17ක් ලෙස සටහන් විය.

ඊයේ දිනයේ එහි අගය සටහන් වූයේ, රු. 968.90ක් ලෙස ය.