අලුත් අවුරුදු සමයේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ කාඩ්පත් හිමියන්ට 50%ක් දක්වා ආකර්ෂණීය වට්ටම්

0
36


කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් පත් හිමියන්ට මෙම අවුරුදු සමයේ සාප්පු සවාරියේ යෙදීමේදී ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබාදෙමින් දිවයින පුරා විහිදුණු වෙළෙඳසැල් 3,500කට වැඩි සංඛ්‍යාවකදී 50ක් දක්වා වට්ටම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් හිමියන්ට පහසුගෙවීමේ ක්‍රම මත භාණ්ඩ මිලදීගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් පත් භාවිත කරමින් 2022 මාර්තු 20 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 15 වැනිදා දක්වා මෙම වට්ටම් පිරිනමන බවත් එම වට්ටම් කාලය තුළ නිශ්චිත දිනයන්වල හෝ කාල සීමාවක් තුළ මෙම වට්ටම් ලබාදෙන වෙළෙඳසල් වෙතින් මෙම ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි බව බැංකුව සඳහන් කරයි. මේ අතර මාස 60ක් දක්වා පියවීමේ පහසුකම් සහිත විශේෂ පහසු ගෙවීමේ සැලසුම් මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි වූ දිවයින පුරා විහිදුණු වෙළෙඳසල්වලින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් මඟින් මිලදී ගැනීම් කිරීමේදී ලබාගත හැකිවේ.

මෙම දීමනාවන්ට අනුව කාඩ්පත් හිමියන්ට නිවාඩුවක් ගත කිරීම, ගෙදරට අලුත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම මුළු පවුලටම රෙදිපිළි මිලදී ගැනීම, මිතුරන්ට ත්‍යාග මිලදී ගැනීම, ග්‍රොසරි භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම, නව විලාසිතා මිලදී ගැනීම යනාදිය කළ හැකිවේ. 

මෙම අලුත් අවුරුදු සමයේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වට්ටම් ලබාදෙන වෙළෙඳසල් 3,500 අතරට ඇඟලුම් විලාසිතා සහ ආයිත්තම් අලෙවිසල් අයත් වන අතර ඒවා මඟින් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 50%ක් දක්වා වට්ටම් පිරිනමයි. එසේම බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට ආභරණ අලෙවිසල් මඟින් 50ක් දක්වා වට්ටමක්ද පාවහන් සහ ලෙදර් නිෂ්පාදන සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 25ක් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 15%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාදෙයි. බැංකුව සඳහන් කරන්නේ මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සෞඛ්‍ය සහ ඇස්කණ්ණාඩි සේවා ලබාදෙන සමාගම් වෙතින් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 30%ක් දක්වා වට්ටමක් ලබාදෙන බවයි. මේ අතරම අත් ඔරලෝසු සහ ආයිත්තම් අලෙවිසල් මඟින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා 40%ක් දක්වා වට්ටම් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට 20%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාදෙයි.

 මීට අමතරව ලයිෆ් ස්ටයිල් අලෙවිසල් මඟින් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 40%ක් දක්වා වට්ටම්ද අන්තර්ජාල අලෙවි වෙබ් අඩවි මඟින් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 30%ක් දක්වා වට්ටම්ද සැලෝන් ස්පා සහ රූපලාවණ්‍ය භාණ්ඩ අලෙවිසල් මඟින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා 30%ක් දක්වා සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 20%ක් දක්වා වට්ටම්ද පොත් අලෙවිසල් මඟින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා 20%ක් දක්වා සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 15%ක් දක්වා වට්ටම්ද වාහන අලෙවිසල් මඟින් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 50%ක් දක්වා වට්ටම්ද ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන මඟින් සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමේදී ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් සඳහා 30%ක් දක්වා වට්ටම්ද One Galle Face  සාප්පු සංකීර්ණයේ තෝරාගත් අලෙවිසල්වලින් ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් මඟින් මිලදීගැනීම් කිරීමේදී 25%ක් දක්වා වට්ටම්ද ලබාදෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.