“සොඳුරු සංස්කෘතික දරුවා” ග්‍රන්ථය ජනගත කෙරේ

0
18


ඇඹිලිපිටිය – සේන වී. ගමගේ

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වාගෙන යනු ලබන ‍ෙදාළොස්මහේ පහන වැඩසටහන යටතේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති “සොඳුරු සංස්කෘතික දරුවා”  ග්‍රන්ථය පූර්ව ළමාවිය මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුරුභවතුන්ට පිළිගැන්වීම පසුගියදා සිදුවිය.

එහි එක් වැඩසටහන් මාලාවක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මඟින් තණමල්විල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වූ අතර එයට තණමල්විල සෙවණගල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පෙර පාසල් ගුරුභවතුන්ද එක්ව සිටියහ. පින්තූරයෙන් දැක්වෙන්නේ සෙවණගල සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් හට එම පොත් ලබාදුන් අවස්ථාවකි.