සහජීවනය ගොඩනඟන්න දෙබත්ගමදී වැඩසටහනක්

0
33


දෙවනගල _ ජනතාත් වික්‍රමසිංහ

අරණායක දෙබත්ගමවත්තේ දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ ජාතීන් අතර සහජීවනය ගොඩනැංවෙන වැඩසටහනක් පසුගියදා (25දා) දෙබත්ගමවත්තේදී සිදුකෙරිණි.

අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරි  එම්.එල්. පෙරමුණ මහතා සහ අනුලාවතී මැණිකේ යන නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කෙරිණි. සහභාගි වූ දරුවන් සඳහා ගීත ගායනා සහ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්වලින් සමන්විතව ජාතීන් අතර සහජීවනය පවත්වාගැනීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙන වැඩසටහනක්ද සංවිධානය කර තිබිණි.