වැල්ලව ලේ දන්දීමේ දිනයදා

0
18

වැල්ලව ලේ දන්දීමේ සංවිධානයේ සංවිධායක එන්.ඒ. ධර්මසේන මහතා 10 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද ලේ දන් දීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලව ගිනිකරාව රජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති කත්නෝරුවේ ශීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි දිනය පුරා පැවැත්විණි. 

නොමිලේ ඇස් පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහනක් සහ බෝ නොවන රෝග සායනයක්ද ඊට සමගාමීව පැවැත්විණි. විහාරස්ථ දායක සභාවේ සහාය වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට ලැබුණු බව ධර්මසේන මහතා පැවැසීය.