මැතිවරණ ගැටලු විසඳන්න මැතිවරණ විනිශ්චය අධිකාරියක් එයි ?

0
20


ජේ.ටී. ද සිල්වා

මැතිවරණ වැරැදි හා වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ තුළ හෝ පක්ෂ අතර ආරවුල්, නාමයෝජනා සම්බන්ධ ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට මැතිවරණ විනිශ්චය අධිකාරියක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු වී ඇත.

මේ තුළින් වර්තමානයේ පවතින මැතිවරණ නඩු විභාග ප්‍රමාදය වැළැක්වීමටද, සමථකරණයෙන් හෝ විධාන මඟින් ආරවුල් විස¼දා ගැනීමට පවතින අධිකරණ පද්ධතියෙන් බාහිරව හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පෙන්වාදී තිබේ.

කම්කරු විනිශ්චය සභාව උදාහරණයක් ලෙස දක්වන කොමිෂන් සභාව මෙය පාර්ශ්වකරුවන්ට හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මෙන්ම, රජයටද වියදම අඩු, කාලය ඉතිරිකරගත හැකි, ප්‍රතිඵලදායි එකක් වනු ඇති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අදහස් කර ඇත.

ඒ අනුව මැතිවරණ විනිශ්චය අධිකාරියක් පිහිටුවීම වඩා යෝග්‍ය බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව යෝජනා කර ඇත.